5444444
دکتر علی شالچی زاده
اعضاء هیات مدیره
5444444
حمید  نادیمی
اعضاء هیات مدیره
sssss
دکتر علی سلطانی 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
5444444
عباس نادیمی
اعضاء هیات مدیره
6564
شیرین عمو زاده 
اعضاء هیات مدیره
بازدید
رضا بازدید
کارشناس فنی ، نظارت و بازرسی  
رحیمی
سید محمد رحیمی مقدم
معاونت فنی و مدیر امور مشترکین
مقیسه
امید مقیسه  
مدیر روابط عمومی و سایت  
فاطمی
سید امیر فاطمی 
مدیر مالی و اداری
65487
مهرداد قنادی 
قائم مقام مدیر عامل
6564
الهام افشار
کارشناس فروش
6564
عاطفه مهدوی 
کارشناس خسارت
6564
مریم کاظمی
مسئول دفتر 
6564
نرگس سجادی
مدیر IT
پارسامهر
شایان پارسا مهر
کارشناس فنی ، نظارت و بازرسی