طرح لبخند میهن محصول مشترکت شرکت بنیان سلامت و بیمه میهن
طرح بیمه دندانپزشکی به همراه درمان تکمیلی و حادثه

شرکت بنیان سلامت پاسارگاد شرکت خدماتی با موافقت اصولی از وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره ۶۸۶-۲۲/۸/۹۰ و همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد .این شرکت با توجه به نیاز مبرم اعضـا باشگاه مشتریان با طراحی و عرضه خدمات پوشش بیمه درمان بیمارستانی و دندانپزشکی و حوادث به صورت گروهی انفرادی و خانواده با همکاری با شرکت های بیمه گر طرف قرارداد اقدام به ارائه کلیه خدمات بیمه درمان و دندان پزشکی و حوادث برای کلیـه اعضا خود را تحت عنوان بیمه لبخند میهن نموده و از این طریق در کاهش خدمات درمان و دندانپزشکی که بسیار گران و پرهزینه می باشد قدم شایسته ای را برداشته است .
 این شرکت موظف است براساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خـود را به شـرکت های بیمـه گـر ایرانـی واگذار نماید.از ایـن رو شــرکت کلیه خدمات بیمه ای را برای اعضاء بنـیان سلامت تحـت پوشش بیمه گرطرف قـرارداد داده است. لذا اعضـا بنیان سـلامت در زمان عقد قرارداد عضـویت ،به بنیان سـلامت برای اخذ پوشش بیمـه نیابت می دهند . ضمنا از این طریق کلیه اعضـا مربـوطه هم به پوشش بیمـه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند وهم در طول دوره عضویت خود از خدمات گسترده دربخش های مختلف باشگاه مشتریان خدمات پاسخگویی ۲۴ ساعته ، مشاوره ،و تعیین وقت از مراکز طرف قرارداد از طریق واحد CRM شرکت نیز برخودار می گردند .
در همیـن راستا شـرکت بنیان سلامت پاســارگاد با انعقـاد قــرارداد همـکاری با شرکت بیمه میهن برای اولیـن بار در ایـران برای اعضـا باشگاه مشتریان خود بیمه درمان تکمیلی با عنوان بیمه لبخند میهن به همراه پوشش درمانی ، دندانپزشکی و حادثه (فوت و نقص عضو و از کار افتادگی ) را از شرکت مذکور خریداری و ارائه می نماید .
شایان ذکر است کلیه اعضا به غیر از خدمات دریافتی فوق می توانند از خدمات باشگاه مشتریان شرکت در بخش خدمات تخفیف دار بیمه ای، درمانی ، زیبایی ، گردشگری ، پرستاری در منزل ، حقوقی ، نیز به صورت رایگان بهره مند گردند.

مجوزهای ما

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

با مجوز تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره: ۲۴۹۵۹-۹۰/۱۰/۱۸

ثبت شرکتهای استان تهران

ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به شماره ثبت: ۴۲۱۸۱۳

وزارت بهداشت

با موافقت اصولی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهران به شماره : ۶۸۶-۲۲/۸/۹۰

برخی شرکت های طرف قرارداد