جهت مشاهده مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

جهت ارتباط با مراکز و درخواست تعیین وقت از طریق اپلیکیشن شرکت و یا تلفن های دفتر مرکزی  اقدام نمائید.