امید مقیسه

امید مقیسه
مدیر crm و سایت

فاطمی

امیر فاطمی
مدیر مالی

رحیمی

محمد رحیمی مقدم
 مدیر فنی

65487

مهرداد قنادی
قائم مقام مدیر عامل

sssss

علی سلطانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

معین کریمی

معین کریمی
کارشناس خسارت

کیوان سلطانی

کیوان سلطانی
کارشناس خسارت 

پارسامهر

شایان پارسا 
کارشناس تعیین وقت

بازدید

رضا بازدید
کارشناس تعیین وقت

6564

سیده نرگس سجادی
مدیر IT

6564

فاطمه کریمی
کارشناس تعیین وقت

6564

الهام افشار
کارشناس صدور کارت

6564

حمیده نجفی
کارشناس خسارت

6564

مریم شاهرق شاهی
مسئول دفتر

6564

الهام بختیاری
کارشناس خسارت