میتوانید کلیه محصولات شرکت را در اینجا مشاهده بفرمائید

طرح ۱ انفرادی بنیان سلامت

طرح۱ بنیان سلامت انفرادی

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات: ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق عضویت:۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
توضیحات بیشتر طرح

طرح ۲ انفرادی بنیان سلامت

طرح۲ بنیان سلامت انفرادی

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات: ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق عضویت:۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
اینجا کلیک کنید

طرح ۳ انفرادی بنیان سلامت

طرح۳ بنیان سلامت انفرادی

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات:۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق عضویت:۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
توضیحات بیشتر

طرح ۱ خانواده بنیان سلامت

طرح۱ بنیان سلامت خانواده

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات:۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق عضویت:۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
اینجا کلیک کنید

طرح ۲ خانواده بنیان سلامت

طرح۲ بنیان سلامت خانواده

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات:۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق عضویت:۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
اینجا کلیک کنید

طرح ۳ خانواده بنیان سلامت

طرح۳ بنیان سلامت خانواده

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات:۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق عضویت:۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
اینجا کلیک کنید

طرح VIP خانواده

طرح۳ بنیان سلامت خانواده

نوع خدمات : دنـدانپـزشکی سقف خدمات:۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق عضویت:۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
اینجا کلیک کنید

طرح طلایی لبخند میهن

طرح طلایی لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۵۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۵۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۵۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۵۰۰ میلیون ریال ..................................................... حق عضویت:۷/۱۵۳/۱۲۵ریال
اینجا کلیک کنید

طرح نقره ای لبخند میهن

طرح نقره ای لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۳۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۵۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۳۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۳۰۰ میلیون ریال ..................................................... حق عضویت:۵/۶۲۷/۱۲۵ریال
اینجا کلیک کنید

طرح فیروزه ای لبخند میهن

طرح فیروزه ای لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۲۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۵۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۲۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۲۰۰ میلیون ریال ..................................................... حق عضویت:۴/۹۳۲/۲۵۰ریال
اینجا کلیک کنید

طرح الماس لبخند میهن

طرح الماس لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۵۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۳۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۵۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۵۰۰ میلیون ریال ..................................................... حق عضویت:۱۱/۱۷۲/۵۰۰ریال
اینجا کلیک کنید

طرح یاقوت لبخند میهن

طرح یاقوت لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۲۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۳۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۲۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۲۰۰ میلیون ریال ..................................................... حق عضویت:۷/۶۰۲/۷۵۰ریال
اینجا کلیک کنید

طرح عقیق لبخند میهن

طرح عقیق لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۲۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۳۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۲۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۲۰۰ میلیون ریال ..................................................... حق عضویت:۶/۱۵۸/۵۰۰ریال
اینجا کلیک کنید

طرح ۱ انفرادی بنیان سلامت

طرح۱ بنیان سلامت انفرادی

نـوع خدمـات : دنـدانـــــپـزشکی سقــف خــدمــات: ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حـــق عضویـــت:۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکــــــان دریــــــافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح ۲ انفرادی بنیان سلامت

طرح۲ بنیان سلامت انفرادی

نـــوع خدمــات : دنـــدانپــزشکـی سقــف خـدمــات: ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حــــق عضویــت:۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکــــــان دریـــافـــت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح ۳ انفرادی بنیان سلامت

طرح۳ بنیان سلامت انفرادی

نــوع خدمـــات : دنـــدانپـــزشکی سقــــف خدمــات:۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حق عضویت:۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـــــــان دریــــــافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح ۱ خانواده بنیان سلامت

طرح۱ بنیان سلامت خانواده

نــوع خدمـــات : دنـدانپـــــزشکی سقــــف خدمـــات:۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حــــق عضـــــویـت:۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکــــان دریـــــــــافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح ۲ خانواده بنیان سلامت

طرح۲ بنیان سلامت خانواده

نـــوع خدمــــات : دنــــدانپـزشکی سقـــف خدمــــات:۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حـــق عضویــــت:۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکــــــــان دریـــــافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح ۳ خانواده بنیان سلامت

طرح۳ بنیان سلامت خانواده

نوع خدمــــات : دنــدانپـــــزشکی ســــــقف خدمات:۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حـق عضــــویت:۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـــــــــــان دریـافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح VIP خانواده

طرح VIP

نوع خدمات : دنــدانپـــــــــزشکی سقـف خدمات:۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حــق عضــــویت:۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال امکـــــــان دریـــــــــافت وام: دارد فرانشیز بیمار:۵۰ درصد
جهت توضیحات بیشتر کلیلک کنید

طرح طلایی لبخند میهن

طرح طلایی لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشکی،درمـان بیمارستــانی ، حادثـــــــــــــــــــــه سقف دنداپزشکی : ۵۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۵۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۵۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۵۰۰ میلیون ریال ...................................................... حق عضویت:۷/۱۵۳/۱۲۵ریال
اینجا کلیک کنید

طرح نقره ای لبخند میهن

طرح نقره ای لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۳۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۵۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۳۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۳۰۰ میلیون ریال ...................................................... حق عضویت:۵/۶۲۷/۱۲۵ریال
اینجا کلیک کنید

طرح فیروزه ای لبخند میهن

طرح فیروزه ای لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۲۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۵۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۲۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۲۰۰ میلیون ریال ...................................................... حق عضویت:۴/۹۳۲/۲۵۰ریال
اینجا کلیک کنید

طرح الماس لبخند میهن

طرح الماس لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۵۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۳۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۵۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۵۰۰ میلیون ریال ...................................................... حق عضویت:۱۱/۱۷۲/۵۰۰ریال
جهت توضیحات بیشتر کلیک کنید

طرح یاقوت لبخند میهن

طرح یاقوت لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۲۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۳۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۲۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۲۰۰ میلیون ریال ...................................................... حق عضویت:۷/۶۰۲/۷۵۰ریال
جهت توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید

طرح عقیق لبخند میهن

طرح عقیق لبخند میهن

نـوع خدـمات : دندانپزشـکی،درمــان بیمارستــــــــــــانی ، حادثــــــه سقف دنداپزشکی : ۲۰میلیون ریال فرانشیز بیمار :۳۰% ................................................... سقف بیمارستانی: ۲۰۰ میلیون ریال فرانشیز بیمار ۳۰% .................................................... سقف بیمه حادثه:۲۰۰ میلیون ریال ...................................................... حق عضویت:۶/۱۵۸/۵۰۰ریال
جهت توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید