نکته:به کلیه حق بیمه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

*این قرارداد به صورت گروهی و خانواده ارائه می گردد و تمامی اعضاء خانواده می بایستی در آن عضو شوند.
* بیمه گر این بیمه نامه شرکت سهامی بیمه میهن می باشد.
*حق بیمه به صورت نقدی در هنـگام صدور بیمه نامه دریافت می گـردد.
*کلیه بیمه شدگان می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند .
*شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتور های درمانی و دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد را ندارد.
*سهم پرداختی بیمار در هر سه طرح با %30 فرانشیز نسبت به تعـرفه های عمومی و تخصصی دندانپزشکی مصوب سال 1398 قابـل ارائـه می باشد.
*سهم پرداختی بیمار در هر سه طرح با %30 فرانشیز در پوشش درمان تکمیلی نسبت به تعرفه سندیکای بیمه گران مصوب سال 1398 قابل ارائه می باشد.
*در تعرفـه مربوطـه درمـان های دندانپزشکی بـا بیـش از 120 نوع خدماته جز ایمپلنت ، ارتودنسی . دست دندان) بـوده و خدماتی ازجمله انواع درمان های ترمـیمی ، پریـو و کــلیه درمان های عـمومی و تخصـصی ارائـه مـی گردد و محــدود به چند خدمات جزئی نمی باشد.
*به جهت کنترل و نظارت در خــدمـات درمانی و دندانپزشـکی ، واحـد رسـیدگی به شـکایات طـراحی گـردیده کــه کلیه اعضـاء می توانند در24 ساعت شبانه روز و در طول 7 روز هفته با مدیر پشتیبان خود تمـاس گرفته و مشکلات خود را مطـرح نمایند.
*به منظور ارائه خدمات سریع و مطلوب به کلیه اعضاء این امـکان فراهـم گردیده تا اعضاء بتواننـد از طـریق اپلیکیشن بنیان سـلامت به نشانی portal.bonyansalamat.com اقدام به تعیین وقت نموده و معرفی نامه خـود را جهت مراجـعه به مراکـز درمانی و دندانپزشکی دریافت نمایند. *کلیه خدمات قابل ارائه با مواد درجـه یک و با گارانتـی یکسـاله در کلیه مراکز طـرف قرارداد ارائـه می گـردد و کارشناسان این شرکت همواره بازرسی ، کنترل و نظارت را در مراکز طرف قرارداد بطورمستمر بر عهده دارند.
*در طرح فوق محدودیت زمـانی ( دوره انتظار ) برای کلیه خدمات درمانی و بیمارستانی  ,و دندانپزشکی 3 ماه در نظر گرفته شده است.